ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020

 • Τίτλος Πράξης – Title
  Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Φορεάς Λειτουργίας/Δικαιούχος – Project Operator/ Βeneficiary
  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Περιοχή Χωροθέτησης (π.χ.Δήμος) – Region
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΣ
 • Προϋπολογισμός (Σύμβασης) – Budget
  € 10.000,00
 • Ταμείο – Fund
  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  European Regional Development Fund (ERDF)
 • Περιγραφή – Project description
  Η επιχείρηση ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκε στη δράση «3.α.1.4«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Η δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΝΑΙΕ2-0283405 είναι 10.000€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου»2014-2020. Η επιχείρηση ήταν πολύ μικρή